Miljø og kvalitet

Witro Bil er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og Miljøfyrtårn.

Kvalitet.

Witro Bil har vært sertifisert etter ISO 9001 siden mai 1995.

Kvalitetssystemet vedlikeholdes via halvårlige interne revisjoner og en årlig ekstern revisjon.
Ekstern revisjon utføres av Lloyds Register.

I kvalitetsarbeidet er våre fokusområder:

Kundefokus
Verdiskapning
Ansvar
Lojalitet
Initiativ
Trivsel
Etikk
Teamarbeid

Sertifiseringen har bidratt til en positiv utvikling organisasjonsmessig og resultatmessig gjennom krav bl.a. til kontinuerlig forbedring og kundefokus.

Miljø.

I juni 2013 ble Witro Bil miljøsertifisert.
Dette skjedde som en naturlig følge av kvalitetssertifiseringen og at vi er forhandler av nullutslippsbiler.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. En sertifisering dokumenterer gode rutiner i forhold til arbeidsmiljøtiltak og avfalls– og forurensningsproblematikk.

En rekke tiltak har vært iverksatt siden sertifiseringen, så som økt fokus på avfallshåndtering. Vi har avtale med Retura om avfallshåndtering og rundt 80% av alt avfall blir kildesortert.
Witro Bil er en av byens største forhandlere av elbiler. Også intern transport utføres i stor grad med elbiler og dette har bidratt til å redusere kjøp av fossilt drivstoff.
Investering i videokonferanseutstyr skal bidra til færre reiser og redusert klimautslipp.

Rapporten kan bestilles via epost til  info@witro.no, bruk skjema under kontaktinformasjon.

Miljøpolitikk.

Witro Bil skal gjennom målrettede tiltak arbeide aktivt og systematisk for å redusere egne miljøbelastninger, og vil påvirke kunder, leverandører og forretningspartnere til å gjøre det samme.

Witro Bil vil gjennom opplæring og informasjon stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivå i bedriften. Miljøsatsingen skal inngå som en integrert del av bedriftens øvrige kvalitetsarbeid og det lovpålagte arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) – og skal være underlagt det samme system for dokumentasjon, revisjoner og avvikshåndtering. For stadig å bli bedre på dette området skal miljøarbeidet være gjenstand for kontinuerlig justering og forbedring.

Miljøpolitikken er en integrert del av selskapets kvalitetspolitikk.